Sample Heading

Sample Heading

Staff

Staff Email Address
Renuka R renukar@iihr.res.in;renuka.r@icar.gov.in
Sai Monicalakshmi Sai.Lakshmi@icar.gov.in
Balakrishna L. Balakrishna.L@icar.gov.in
Biju K
Ganesh M. mganesh@iihr.res.in;Ganesh.M@icar.gov.in
H.Bharathamma
Jagadish A.M.
Malarvizhi M. Malarvizhi.M@icar.gov.in
Manoj Kumar Pattanaik
Omkar Naik
P.Narayanappa
Ramachandra N. Ramachandra.N@icar.gov.in
राममूर्ती डी.वी. Ramamurthy.DV@icar.gov.in
Shashidhara.K.N shashidharkn@gmail.com
Shilpashree V.M. Shilpashree.VM@icar.gov.in