Sample Heading

Sample Heading

Staff

Staff Email Address
Sarasu R.
Seebaiah
Shankar H.L.
Shivaraj.D.T
Sowbhagya
Syed Idrish Ali
Venkatesh Murthy venkatesh.ht@icar.gov.in
Amal Johny amal.johny@icar.gov.in
Ashok Kumar Durga
Challuri Srinivas challuri.srinivas@icar.gov.in
Deenadayalan.P
Himaswetha C N himashwetha.cn@icar.gov.in
मनोजकुमार एच.वी. manojkumar.hv@icar.gov.in
प्रकाश एच. Prakash.H@icar.gov.in
Sanjeevappa H. Sanjeevappa.H@icar.gov.in